HDT

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HDT Hà Nội

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thực hiện:

Thiết kế logo công ty

Sáng tác slogan công ty xây dựng HDT

Thiết kế name card

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế tiêu đề thư

Thiết kế hóa đơn

Thiết kế kẹp file

Thiết kế đồng phục thi công

Thiết kế mũ bảo hộ