FRIENDSTECH

Khách hàng: Công ty TNHH Friendstech

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thiết kế:

Thiết kế logo công ty

Thiết kế name card

Thiết kế tiêu đề thư

Thiết kế phong bì thư

Thiết kế hóa đơn