EMI

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm EMI Nhật Bản

Hạng mục thiết kế thương hiệu Goldidea đã thiết kế:

  1. Thiết kế logo
  2. Thiết kế name card
  3. Thiết kế tiêu đề thư
  4. Thiết kế phong bì thư
  5. Thiết kế bao bì hộp nhựa