Khái niệm và vai trò của Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Tiếng Anh (CIP)

Cho đến nay, Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu Tiếng Anh (hay còn được gọi là CIP – Corporation Identify Program)  đã giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của Thương hiệu, nó cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc,chuyên nghiệp, dễ dàng được chấp nhận về mặt nhận […]

Read more

Khái niệm và Quy trình triển khai Hệ Thống Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Sự nhất quán, đồng bộ của Hệ thống nhận diện Thương hiệu (hay còn được gọi là CIP – Corporation Identify Program) và đồng thời thời sử dụng các phương tiện truyền thông sẽ làm cho mối quan hệ giữa người mua và người bán trở nên dễ dàng hơn. Và điều đó người dùng khi họ bắt […]

Read more